Θεματικοί άξονες της επιστημονικής-επιμορφωτικής συνάντησης

  • Η ιστορικότητα και η διαχρονικότητα του λογοτεχνικού λόγου στην κοινωνία και την εκπαίδευση
  • Η δημιουργική παρουσία ή απουσία της Τέχνης του Λόγου σήμερα στην εκπαίδευση
  • Προβληματισμοί και αναπροσανατολισμοί στη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και της Γλώσσας στο σημερινό σχολείο